Historik

En översättning av Böckernas Bok

Bibeln, världens mest lästa bok, kallas också för “Böckernas Bok”. Egentligen är Bibeln inte bara en bok utan en hel samling av berättelser, böner och sånger, profetior, tänkespråk och brev, nedtecknade under mer än tusen år i olika delar av den antika världen.

Som ett väldigt träd har Bibeln vuxit fram. Under fredstid såväl som under orostid. Dess författare har varit fiskare, statsmän, herdar, hantverkare och kungar. Men inspirationen har kommit från en och samma källa – Gud själv.

Svenska Folkbibelns översättning av hela bibeln låg på bokdiskarna till advent 1998. Trots jämförelsevis blygsam marknadsföring nådde den snabbt tiotusentals läsare. Och den fortsätter att spridas.

Mycket arbete har lagts ned på att ge översättningen en modern språkdräkt. Med respekt för Bibeln som helig skrift har översättarna samtidigt sökt att komma grundtexten så nära som möjligt.

Brett stöd bakom den nya översättningen

Sedan 1983 har Stiftelsen Svenska Folkbibeln arbetat med att översätta Bibeln till modern svenska. Stort bistånd och experthjälp har man haft från stiftelsen och bibelforskningsinstitutet Biblicum. Arbetet har kunnat bedrivas med hjälp av insamlade medel och utan statliga bidrag vilket får betraktas som historiskt. Särskilt med tanke på att det inte varit frågan om en enmansöversättning.

Nya Testamentet har haft teol. dr. Ingemar Furberg († 1998) som huvudöversättare och Ola Eklöf som samordnare. Även en lång rad referenter har varit engagerade i arbetet. Människor från olika delar av svensk kristenhet har tagit aktiv del i att bekosta arbetet. Under huvudprojektets femton år samlades cirka fem miljoner kronor in i gåvor! Dessutom har pengar kommit in genom försäljning av provöversättningar. Medlen har bidragit till att bekosta översättarnas arbete och nödvändigt materiel, samtidigt som människor på alla nivåer i projektet även gjort stora oavlönade insatser.

Tidigare stod staten för bibelöversättningarna

I Sverige har alltsedan Olaus Petris dagar endast en bibelöversättning i taget gjort sig gällande. Denna har varit initierad och auktoriserad av staten, vilket kunnat utläsas av orden ”av konungen gillad och stadfäst”, som ofta finns tryckta på biblarnas försättsblad.

Gustav Wasas bibel ersattes sedermera av Karl XII översättning som i sin tur byttes ut år 1917. Svenska staten har stått för såväl finansiellt som personellt resursframtagande. År 1981 kom så en ny statlig översättning av Nya Testamentet som 1999 blev kompletterad med Gamla Testamentet. Den nya bibeln fick namnet Bibel 2000. Detta översättningsprojekt har haft formen av en offentlig utredning (SOU 2000:100).

”Engelskspråkig” utveckling

Inom det engelska språkområdet är situationen väsentligt annorlunda än på svensk mark. King James 1600-talsbibel har fortsatt att utöva inflytande, men en betydande bukett översättningar har sett dagens ljus sedan dess.

New International Version och New American Bible är namn på några respekterade översättningar med olika betoningar och inriktning. Många bibelläsare upplever det stimulerande att jämföra olika översättningar och att läsa dessa parallellt. Vi tror att den utvecklingen även har nått vårt land.

Uppskattade enmansöversättningar av NT

Vid sidan av statliga översättningar av bibeln till svenska har ett fåtal andra översättningar gjorts. De mest kända är David Hedegårds översättning av NT från 1965 och Bo Giertz dito från 1981. Båda mycket uppskattade. Särskilt Hedegårds översättning fick stor spridning under 1960- och 1970-talen. Dessa arbeten har dock varit enmansöversättningar.

Varje översättning är en tolkning

Varje översättning är i viss bemärkelse en tolkning av den ursprungliga texten. Två olika språk har aldrig en perfekt överensstämmelse vad gäller ords värdeladdning och associationsramar. Särskilt inte när vi talar om översättningar mellan ett antikt språk och ett modernt. Det går att skapa en svårbegriplig ord-för-ord översättning som ligger väldigt nära grundtexten, men den kommer då att sakna varje form av språklig melodi samt vara mycket svårbegriplig. Det går också att sätta poesin och språkbilden främst och överensstämmelsen i bakgrunden.

Översättningen kan dessutom bli färgad av rådande världsbild, samfundsmässiga uttryckssätt eller användningssätt. Skall den användas som studiebibel, eller för högläsning i gudstjänstbruk?

Stiftelsen Svenska Folkbibeln har presenterat och fastställt kriterier som många bibeltroende människor känt entusiasm inför och därför varit beredda att stödja. Målet har varit att översättningen ska låta Bibeln vara det den själv utger sig för att vara – Guds ord till människan. Därför har översättare och referenter lagt stor vikt vid grundtextens exakta betydelse, parallellt med ansträngningen att ge översättningen en modern språkdräkt.

NT-96 och SFB-98 – en stor framgång

Våren 1996 publicerades Svenska Folkbibelns översättning av NT. Den första upplagan på 10.000 exemplar tog slut efter en månad. Efter två och ett halvt år hade över 30.000 Nya Testamenten sålts vilket är anmärkningsvärt med tanke på att ingen större marknadsföringskampanj kunnat genomföras.

Genomslaget kan förklaras av en motiverad grupp köpare i kombination med goda recentioner och ett varmt välkomnande i tidningarna. Förutom alla positiva uttalanden från ledare inom svensk kristenhet uttryckte sig vår f.d. kultur- och utbildningsminister, Bengt Göransson, så här: ”En ny bibelöversättning är ett stort kulturprojekt. Utan att ta ställning till vare sig texttrohet eller språkliga förtjänster uttalar jag tillfredställelse över att ta del av Nya Testamentet i Svenska Folkbibelns version. Den blir ett centralt verk för en stor grupp aktiva kristna, samtidigt som den påminner oss andra om Bibelns plats i vår kulturgemenskap. Svenska Folkbibeln är välkommen.”

Parallellt med översättningen av Nya Testamentet genomförde Stiftelsen Svenska Folkbibeln en bearbetning av Gamla testamentet. Det är delvis en ny översättning från den hebreiska grundtexten och delvis en revidering av 1917 års översättning. Flera kristna förlag var intresserade av att ge ut Folkbibeln, men den kommande Bibel 2000 fångade den mesta uppmärksamheten, och man backade ur. Då startade ett helt nytt förlag, XP Media, som frimodigt satsade på Svenska Folkbibeln.

När den första upplagan av helbibeln låg på bokdiskarna i advent 1998 fick den ett mycket gott mottagande och tog nästan omgående slut. Nya upplagor följde tätt och lagom till Bok & Biblioteksmässan 1999 kunde både konfirmations- och pocketbiblar presenteras för en växande läsarskara. Samma år kom Livets Ords förlag med Svensk studiebibel, där texten är Svenska Folkbibelns översättning. XP Media har fortsatt ett träget arbete med att sprida Folkbibeln och möjliggöra satsningar för att nå kommande generationer.

Evangelisation och bibelfest

Under det nya århundradets första decennium har Svenska Folkbibeln givits ut i allt fler utföranden. En stor och välkommen nyhet var den nya kraftigt utökade uppslagsdelen som lanserades parallellt med det likaledes nya Slimline-formatet. Under ungefär samma period har vi sett en utveckling inom evangelisationen. Organisationen Bible for the Nations med Roul och Birgit Åkesson i ledningen inspirerar till bibelspridning, särskilt med de härligt designade specialbiblarna – Metalbibel, Bikerbibel, Kvinnobibel och många fler – med omfattande inslag av vittnesbörd för olika intressegrupper.

Tioårsfirandet av helbibelns utgivning i SFB:s översättning skedde med en bibelfest i Stockholm den 15 november 2008. På programmet stod bön, bibelutdelning på gator och torg (över 1600 NT), seminarier och bibelfest i Citykyrkan. En uppfräschad webb-plats med bland annat möjlighet till gratis nerladdning av en ljudbok med Johannes evangelium lanseras under den kommande sommaren (2009). Vi konstaterar samtidigt att sedan introduktionen vid påsktid 1996 har Nya testamenten och helbiblar med Svenska Folkbibelns översättning spridits i nästan 400.000 exemplar!


Historiken senast uppdaterad 2009-06-30