Folkbibeln granskad i Svensk Exegetisk Årsbok

Folkbibeln granskad i Svensk Exegetisk Årsbok

I det senaste numret av Svensk Exegetisk Årsbok publicerades en klargörande artikel av Richard Pleijel, forskare vid Stockholms universitet som doktorerat på processen bakom framtagandet av Bibel 2000. Han granskar hur Folkbibeln och Bibel 2000 analyserat grundtextens läsarter till tre centrala Messiasverser i GT, samt ytterligare en textkritiskt intressant vers. Verserna är:

”Jungfrun ska bli havande” (Jes 7:14)
”De har genomborrat mina händer och fötter” (Ps 22:17)
”tills han som [härskarstaven] tillhör kommer” (1 Mor 49:10)
” efter antalet av Israels barn” (5 Mos 32:8)

Pleijels intryck är: ”I alla fyra verser intar Folkbibeln och Bibel 2000 motsatta positioner. Bibelkommissionen väljer konsekvent läsarter som inte är i linje med traditionell kristen exeges.”

Ändå, berättar han, hade instruktionerna till Bibelkommissionen varit att man skulle ”vara återhållsam med textändringar och bevara sambandet med äldre översättningstradition”. Deras direktiv hade sagt att översättningen om möjligt skulle välja formuleringar som öppnade upp för ”kristologiska associationer”. Men, säger Pleijel, ”till varken 1 Mos 49:10; Ps 22:17; eller Jes 7:14 har Bibelkommissionen valt en text som möjliggör en läsning med ’kristologiska associationer’, eller att dessa verser uppfattas som messianska profetior i traditionell kristen bemärkelse.”

Pleijel kontrasterar detta med Folkbibelns utgångspunkt och jämför den med New International Version, världens mest sålda bibelöversättning som liksom Folkbibeln uppkom i reaktion mot en historisk-kritiskt präglad översättning (Revised Standard Version). Det är lätt att instämma i hans bedömning att ”De textval som ligger bakom Folkbibelns översättning tycks däremot vila på … att den kristna verkningshistorien, samt inte minst Nya testamentets exeges av GT, bildar utgångspunkt för valet av text.” I arbetet med en kristen bibelöversättning har det varit självklart att låta den utläggning som Jesus och apostlarna gör av GT-citaten i NT även vara vägledande i arbetet med de gammaltestamentliga texterna.

Med denna artikel har Folkbibeln och dess bibelsyn aktualiserats bland Sveriges samlade exegeter. Vi hoppas och ber att en anda av vördnad och respekt inför bibelordet ska få vara rådande hos allt fler i vårt land, oavsett vilken översättning som läses.

Hela artikeln finns här.